ἀλλ’ ἄγε σὺν κώθωνι θοῆς διὰ σέλματα νηὸς

1.4 Archilochos

Ausgewählt von Dirk Uwe Hansen auf Wunsch von Michael Gratz:
ἀλλ‘ ἄγε σὺν κώθωνι θοῆς διὰ σέλματα νηὸς
φοίτα καὶ κοίλων πώματ‘ ἄφελκε κάδων,
ἄγρει δ‘ οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός· οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς
νηφέμεν ἐν φυλακῆι τῆιδε δυνησόμεθα.

Mach hin und lauf mit dem Becher zwischen den Ruderbänken des schnellen Schiffs,
nimm den Deckel vom bauchigen Krug,
schöpf dann vorsichtig den roten Wein, denn wir können unmöglich
auf dieser Wache nüchtern bleiben.

4 West, 5a Diel, P.Oxy. 854